Charakteristika

Lesní správy Františkovy Lázně

Lesní správa Františkovy Lázně je nejzápadněji umístěnou organizační jednotkou Lesů ČR, s.p. Specifikum lesní správy je sousedství prakticky všech lesních celků se SRN a dále rozsáhlá území s ochranou minerálních a léčivých vod, lesní správa se nachází v tzv. Západočeském lázeňském trojúhelníku.

Popis území

Na českém území sousedí s Lesní správou Kraslice, Lesní správou Přimda a s Lesním závodem Kladská. Centrální část lesní správy tvoří rovinatá Chebská pánev, která se na svých okrajích zdvihá až k okrajům horských pásem. V severní části svého území lesní správa pokrývá celý Ašský výběžek (Halštrovské hory a Smrčiny), severovýchodním směrem zasahuje na jižní okraj Krušných hor směrem na Kraslice. V jihovýchodním směru přechází do oblasti Českého lesa s dominantním vrcholem Dyleně až k obcím Lázně Kynžvart a Tachovská Huť. Z hlediska územně správního členění ČR zasahuje na území obcí s rozšířenou působností Aš, Cheb, Mariánské Lázně a Kraslice.

Nadmořská výška na území LS Františkovy Lázně se pohybuje v rozmezí 420 m n.m. (řeka Ohře u Nebanic) až 980 m n.m (vrch Dyleň).

Hlavním vodním tokem v oblasti je Ohře se svými přítoky Slatinkou, Vonšovským potokem a Plesnou, v jihovýchodní části je hlavním tokem Kosový potok v povodí Mže. Celé území je vodohospodářsky významnou oblastí s bohatou sítí vodních toků a s četnými podmáčenými a rašelinnými plochami. Tomu odpovídá i výskyt četných studní a vodovodních sítí k zásobování pitnou vodou.  V zájmové oblasti se nacházejí dvě větší vodní nádrže – na Ohři Skalka a na Odravě Jesenice. V okolí Františkových Lázní je situován systém rybníků, jednotlivě se rybniční nádrže vyskytují i na ostatním území. V okolí Skalné vznikají nové vodní plochy zatopením kaolinových lomů.

Zajímavosti

Na území lesní správy se nachází mnoho přírodních zajímavostí a unikátů.  Je to například výskyt kriticky ohrožené perlorodky říční (NPR Lužní potok, PP Bystřina), dále rozsáhlé rašeliniště s dozvuky vulkanické činnosti v podobě tzv. mofet (NPR SOOS), dvě nejmladší sopky v ČR (Komorní Hůrka a Železná Hůrka) a pramen s nejvyšší radioaktivitou v ČR (Radonka – pramen Břetislav). Za zmínku také stojí, že část lesní správy se nachází v oblasti s nejaktivnější tektonickou činností a dochází zde k citelným zemětřesením (nejsilnější otřes byl zaznamenán v r. 2008 o síle 5,00 Richterovy stupnice).